Det är viktigt för Fazer att vi är med och arbetar för att bevara och förbättra tillståndet av Sveriges vackra miljö. Sveriges riksdag har antagit ett antal miljömål där syftet är att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar och där våra miljöproblem är lösta inom en generation.

Ladda ner en sammanställning av Fazers arbete med Sveriges Miljömål under verksamhetsåret 2016.

Sveriges riksdag har antagit ett antal miljömål med syfte att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar och där våra miljöproblem är lösta inom en generation. Vi på Fazer vill aktivt stötta detta arbete och därför fokuserar vi vårt miljöarbete för att synkronisera det med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att vi bevarar och förbättrar tillståndet för vår vackra miljö. 

Sverige har egna miljömål godkända av riksdagen. Överordnat alla miljömål är ”Generationsmålet” som lyder:

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

För att nå ”Generationsmålet” har Sverige sexton miljökvalitetsmål som ska stötta det övergripande målet. Vi på Fazer har valt att fokusera lite extra på fyra av dessa, även om vi arbetar för att uppfylla flera av Sveriges miljömål.

För att kunna arbeta mer aktivt är våra mål främst kopplade till de verksamheter där produktionen finns i Sverige, vilket innefattar våra ca 200 restauranger och fem bagerier. Vår konfektyrproduktion sker i Finland och här kan du läsa mer om våra miljöarbete inom den delen av verksamheten. Nedan kan du läsa om hur Fazer arbetar för att uppfylla Sveriges miljömål.

Begränsad klimatpåverkan

Transporter

 • Inom Fazer Food Services har vi arbetat med att minska antalet transporter genom att ha färre leverantörer. Det innebär att restaurangerna inte behöver ta emot flera olika leveranser för råvarorna de beställer under veckan, istället kan en och samma leverantör leverera flera varor.
 • Inom Fazer bageri vill vi minska vår bränsleförbrukning. Därför är över hälften av våra fordon utrustade med Eco-driving och alla bilar som köps in har systemstöd för ecodriving. Vi har även investerat i mindre lastbilar med reducerad bränsleförbrukning och installerat LED-belysning i bilar. Vi arbetar även med att minska antalet transporter, exempelvis genom att stapla pallar på ett mer effektivt sätt för att fylla varje bil så gott det går.
 • Vi har en miljöbilspolicy som gäller för alla anställda inom Fazer i Sverige. De som har rätt till tjänstebil kan endast välja en miljöbil. 

Energianvändning

 • Fazer har en energistrategi. Vårt mål är att minska energianvändningen med 20% till 2020 inom Fazer Bageri och Fazer Konfektyr. Hittils har vi exempelvis installerat utrustning i våra bagerier där vi kan ta hand om spillvärme från ugnarna. Under 2016 har vi gjort en utvärdering av alla bagerier för att kunna se vilka investeringar vi behöver göra för att spara ännu mer energi. Vi använder 100% förnybar el inom Fazer Bageri i Sverige.
 • Inom Fazer Food Services väljs utrustningen i köken oftast av våra kunder, men det ligger  ändå i vårt ansvar att påverka energianvändningen på ett positivt sätt. Alla restauranger inom Fazer Food Services är ISO 14001-certifierade, vilket innebär att vi har en process för att minska energianvändningen.

Hållbara måltider

 • Vi vill hjälpa gästen att göra klimatsmarta val i restaurangen. Fazer Food Services har som mål att öka andelen grönsaker och minska mängden kött på tallrikarna i restaurangen. Det görs bland annat genom menyutveckling och ”green nudging”. Nudging innebär att genom uppmuntran och smarta knep stimulera en hälsosam och hållbar konsumtion. Fazer Food Services arbetar även med att säsongsanpassa salladsbufféer och menyer
 • Vi vill också slå ett slag för brödet som kan utgöra både en hälsosam och klimatsmart måltid. Låt dig inspireras här. 

Mindre svinn

 • Att minska mängden matsvinn är ett högst relevant och prioriterat område för Fazer. Fazer Food Services har ett väl uttalat mål att minska mängden matsvinn i sina restauranger. Detsamma gäller även för våra bagerier. Fazer har anammat EU’s avfallshirarki där första prioritet är att minska mängden matsvinn som genereras. Detsamma gäller givetvis för vårt godis, även om produktionen ligger i Finland. 
Ingen övergödning

 Fazers åtagande till Baltic Sea Action Group

 • Fazer är en betydande aktör inom livsmedelsindustrin i Östersjöregionen. Därför anser vi att vi har en möjlighet att påverka tillståndet i Östersjön med våra egna handlingar och i samarbete med våra partners. 
 • Fazer har gjort ett långsiktigt åtagande till Baltic Sea Action Group som består av fyra områden:
 1. Fazers vision för spannmålsinköp
 2. Fazer Mill & Mixes ansvarsprogram
 3. Fazer Food Services erbjudande
 4. Implementering av Fazers energistrategi

Fazers vision för hållbara spannmålsinköp

 • Vi vill minimera näringsbelastningen på vattnet som orsakar övergödning till följd av odlingen av jordbruksgrödor. Vi vill i samarbete med bönderna öka och främja hållbara produktionsmetoder. År 2015 arbetade Fazer för att definiera gemensamma inköpskriterier för spannmålsvisionen i Finland och Sverige. Under 2016 satte Fazer Bageri i Sverige ett mål att allt spannmål som används ska uppfylla Fazers vision för hållbara spannmålsinköp till 2025.

Fazer Food Services erbjudande

 • Fazer arbetar även på andra sätt att minska näringsbelastningen på Östersjön. Fazer Food Services har genom sitt erbjudande en möjlighet att påverka vår matkonsumtion. Den ökande konsumtionen av kött har identifierats som en bidragande faktor till övergödningen. Fazer Food Services har som mål att öka andelen grönsaker och minska mängden kött som serveras i restaurangen.
Ett rikt odlingslandskap

Ekologiskt i våra restauranger

 • Vi erbjuder ekologiskt inom både Fazer Food Services och Fazer Bageri. Att erbjuda dig fler ekologiska produkter i våra restauranger är en viktig del av vårt miljöarbete. Till exempel är all mjölk du dricker i våra restauranger ekologisk mjölk. Även våra bananer är ekologiska. Utöver dessa produkter finns det en lång rad artiklar som är ekologiska men utbudet varierar mellan våra restauranger

Ekologiskt bröd

 • Fazer har som mål att 20% av vårt bröd ska vara ekologiskt till 2021. Idag är Fazer marknadsledande på ekologiskt bröd med klart störst utbud av ekologiskt. En stor andel av det ekologiska brödet har varit mörkt portionsbröd men vi arbetar för att erbjuda eko-bröd inom fler segment som ljust portionsbröd och lantbröd.
God bebyggd miljö

Mål att förebygga avfall och råvarusvinn

 • Vi har anammat principerna i Europeiska Unionen avfallshierarki: 1) förebygga, 2) återanvända, 3) materialåtervinna, 4) annan återvinning, till exempel energiåtervinning, och till sist 5) deponi. I praktiken innebär det att vi alltid ska prioritera att förebygga avfall.

Matsvinn i våra restauranger

Brödsvinn

 • Fazer bageri i Sverige har som mål att minska brödsvinnet i bagerierna med 10%. Vi har också som mål att minska brödsvinnet som uppstår i butik för vårt Fazer bröd. Vi har satt som mål att minska mängden brödsvinn i butik med 30% till 2020. Det gör vi bland annat genom att anpassa sortimentet, ha så mycket färskt bröd i hyllan som möjligt och genom att öka kunskapen hos säljarna genom utbildning. Vi tittar också kontinuerligt på andra möjligheter att minska brödsvinnet. Det bröd som inte säljs går till djurfoder eller till etanolproduktion.

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Här kan du läsa mer om Sveriges miljömål.

Illustration: Tobias Flygar