Som stor inköpare av spannmål vill Fazer bidra med att utveckla en hållbar spannmålsodling tillsammans med jordbrukarna. Vårt mål är att minimera övergödning och att garantera jordens vitalitet under kommande generationer, samtidigt som vi stöder produktiviteten i spannmålsodlingen.

Vi på Fazer tror att mat kan vara en lösning på många utmaningar. I de olika faserna av livsmedelsproduktionen, från fält till brödpåse, gör vi val. Med dessa val kan vi påverka jordens hälsa och vitalitet - och att värdefulla näringsämnen håller sig utanför vattensystemen och stannar på fälten där de kan tas upp av grödor.

Genom att ta hand om marken kan vi också förbättra jordens förmåga att lagra kol, vilket förmildrar klimatförändringarna. Samtidigt blir jordbruket mer produktivt vilket gör skörden bättre.

Fazers spannmålsvision – agera tillsammans med bönderna

Fazer har jobbat tillsammans med bönder i årtionden, och en hel del bra saker har redan gjorts på fälten. Men det finns fortfarande saker att göra som vi alla måste hjälpas åt med.

För att främja ett hållbart jordbruk, sammanställde vi Fazers spannmålsvision i nära samarbete med jordbrukare, producentföreningar och miljöorganisationer. Grain Vision syftar till att minimera övergödningen i Östersjön samt våra sjöar och hav, för att skydda den biologiska mångfalden, jordens vitalitet, och för att minska användandet av kemikalier i jordbruket.

Våra principer för hållbart spannmål är en del av Fazers Östersjöengagemang och hållbarhetsarbete

Att rädda Östersjön och våra andra vattendrag börjar vid kusten. Fazers spannmålsvision är en del av Fazers Östersjösamarbete, som vi har tagit fram tillsammans med Baltic Sea Action Group (BSAG). I Östersjösamarbetet åtog vi oss att utveckla vår verksamhet på ett sätt som stöder den ekologiska balansen i Östersjön. Fazers spannmålsvision är ett konkret exempel på vårt arbete med Fazers hållbarhetsmål – 50% mindre utsläpp och 100% ansvarsfulla inköp.

Hållbara spannmålsprinciper förverkligar Fazers vision

För att förverkliga vår spanmålsvision skapade vi våren 2017 en lista med tio åtgärder – vi kallar denna lista för Fazers hållbara spannmålssprinciper:

  1. Minimera övergödningen: Göra en växtnäringsbalans vart femte år
  2. Minimera övergödningen: Årlig växtodlingsplan
  3. Minimera övergödningen och användningen av bekämpningsmedel: Femårig växtrotationsplan
  4. Minimera övergödningen: Utföra en jordmånsanalys vart femte år
  5. Minimera övergödningen: Införa precisionsodling
  6. Minimera övergödningen: Odla fånggrödor, höstsäd samt låta marken bli vinterbevuxen
  7. Minimera övergödningen: Använda gödselmedel av återvunna näringsämnen som är fria från skadliga ämnen, ej slam från reningsverk
  8. Skydda den biologiska mångfalden: Lämna icke-odlad/obesprutad mark
  9. Skydda den biologiska mångfalden: Tillämpa IPM-odling
  10. Minimera kemikalieanvändningen: Undvika stråförkortningsmedel

Ursprungligen fokuserade dessa principer primärt på att förhindra övergödning, men i framtiden vill vi också fokusera mer på klimataspekter. För att stödja detta mål har vi anslutit oss till Carbon Action-projektet, som syftar till att hitta sätt att påskynda koldioxidbindning i marken och införa klimatvänliga jordbruksmetoder.

Vårt mål är att allt mjöl som används i våra konsumentprodukter år 2025 ska uppfylla vår spannmålsvision.