Fazer vill göra skillnad i världen. Vi ser mat som en lösning till en mer hållbar framtid, och för att kunna göra en förändring krävs samarbete och kraftsamling. Därför har vi satt upp fyra övergripande hållbarhetsmål som dels har globala effekter, men som också uppmuntrar andra att delta i arbetet. Dessa mål innebär 50% mindre utsläpp, 50% mindre matsvinn, 100% ansvarsfulla inköp och mer växtbaserat och ska styra hela vår verksamhet fram till 2030.

Förutom hållbarhetsmålen har Fazer skrivit under ett antal branschinitiativ. Vi vill tillsammans arbeta för ren, väsentligt mer hållbar produktion och konsumtion, minska matsvinnet, arbeta för fossilfria transporter och att plastförpackningarna ska gå att materialåtervinna.

Hållbar Livsmedelkedja

Ett av initiativen som vi har skrivit under är Hållbar Livsmedelskedja, en grupp som inkluderar 15 företag. Målsättningen med Hållbar Livsmedelskedja är att arbeta för en väsentligt mer hållbar produktion och konsumtion till 2030. Vi arbetar bland annat med att undersöka hur vi ska minska matsvinnet och definiera hur varje produktkategori kan bli mer hållbar.

Plastinitiativet och Transportinitiativet

Ett annat initiativ vi har skrivit under är Plastinitiativet, vars målsättning är att de plastförpackningar som vi (och andra medlemsföretag) sätter på marknaden, ska gå att materialutnyttja senast år 2025. Vi är även med i Transportinitiativet, där målsättningen är att alla transporter som vi själva utför, eller köper in, ska vara fossilfria år 2025.

Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest

Vi är också anslutna till Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest, som innefattar fem åtaganden inom hållbarhetsområdet. Det innebär att vi åtar oss att arbeta för en fossilfri industri, halvera matsvinnet, uppnå 100% materialåtervinningsbara förpackningar, goda villkor i leverantörsled och effektivare vattenanvändning. Målen vill vi nå senast år 2020 (villkor i leverantörsled och effektivare vattenanvändning) respektive år 2030 (halverat matsvinn, en fossilfri industri och återvinningsbara förpackningar).